2 Kayo'y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Mga Taga-Efeso 4:17–32. Mga Taga-Roma 8 ... 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. (V), 29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths,(W) but only what is helpful for building others up(X) according to their needs, that it may benefit those who listen. (E) 19 Having lost all sensitivity,(F) they have given themselves over(G) to sensuality(H) so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 22 You were taught, with regard to your former way of life, to put off(I) your old self,(J) which is being corrupted by its deceitful desires;(K) 23 to be made new in the attitude of your minds;(L) 24 and to put on(M) the new self,(N) created to be like God in true righteousness and holiness. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng … Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Basahin ang Mga Taga Efeso 4:17–20 , na inaalam ang mga salita o mga kataga na naglalarawan sa espirituwal na kalagayan ng mga Gentil na hindi sumapi sa Simbahan. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. document.write(sStoryLink0 + "

"); Mga Taga Filipos 4:15–23. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Mga Taga-Efeso 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Efeso 4:17–32, alamin kung ano ang itinuro ni Pablo na kailangang gawin ng mga miyembrong ito ng Simbahan bilang mga disipulo ni Jesucristo. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Liham sa mga Taga-Efeso. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God,(Y) with whom you were sealed(Z) for the day of redemption. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Kabanata 4 . Gibuhi uban sa Kristo (1-10) Paril nga nagabulag gilumpag (11-22) 3. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. } Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. 20 That, however, is not the way of life you learned 21 when you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. Book of Ephesians in Tagalog – Mga Taga Efeso 4:32, Bible Verse Tagalog Video Bible Verse Tagalog Mga Taga Efeso 4:32 #bibleversetagalog #bibleversetagalogmgatagaefeso4:32 #ephesians4:32tagalog … Explanations or references: if(sStoryLink0 != '') Gayundin, kung posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon. Mga Taga-Efeso (You can do that anytime with our language chooser button ). NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print, NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture. Efeso 4:11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). English (US) Giawhag ni Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo. ... 32 Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. At magpatawad kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay... Read More. Mga Taga-Efeso 4 Study the Inner Meaning ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. 1 ... 4 May iisang katawan ... 32 Maging mabuti sa isa't-isa. (AC) 32 Be kind and compassionate to one another,(AD) forgiving each other, just as in Christ God forgave you.(AE). Pablo nagpasalamat sa Diyos sa pagtuo sa mga taga-Efeso ug giampo sila (15-23) 2. 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. (S) 28 Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work,(T) doing something useful with their own hands,(U) that they may have something to share with those in need. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga … Mga Taga-Efeso 4:17–32. See How They All Connect. ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. Pagninilay Mahal na mga kapatid na babae, "Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado . Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32. At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (O), 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully(P) to your neighbor, for we are all members of one body. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer(A) live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Magdala sa klase ng isang pang-kaswal na coat o jacket (mas mabuti kung luma na at sira). Daghan sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo didto sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan. 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Giawhag ni Pablo ang mga Santos nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Mga Taga-Efeso 4:32 RTPV05 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. (Q) 26 “In your anger do not sin”[a]:(R) Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. Mga Taga Efeso 4:17–32. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. { Maging mahabagin. Efeso 4:32. bHasStory0 = true; Ibuod ang Mga Taga Filipos 4:15–23 na ipinapaliwanag na muling nagpasalamat si Pablo sa mga Banal sa Filipos sa pagsuporta sa kanya sa panahon na nangangailangan siya. Sagradong tinago naglakip sa mga Hentil (1-13) Mga Hentil kaubang manununod sa Kristo (6) Dumalayong katuyoan sa Diyos (11) Mga taga-Efeso giampo nga makasabot (14-21) 4 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 29 Huwag … Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . Praise and Worship through Prayer and songs. Mga Taga-Efeso 4:31-32. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Copyright © 2019 by Zondervan. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Usab, kon posible, pagdala og coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan. Instructions for Christian Living - So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din … JimLaS 2 months ago . Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Efeso 4:32 1 min read. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Para sa mga Taga-Efeso. Mga Taga-Efeso 4 Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo 1 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. (B) 18 They are darkened in their understanding(C) and separated from the life of God(D) because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Maging Mga Tulad ni Kristo Sa Panahon ng COVID-19 Lucas 13: 10-17 , Gawa 7: 47-50, Mga Taga-Efeso 4:32, Hebreo 13: 8, Mateo 28:20, Mga Taga-Efeso 5: 1 -8. if(aStoryLink[0]) Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Mga Taga-Efeso 4:30-32 At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 5 -A A A + Kabanata 5 . RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … Efeso 4:32. (AA) 31 Get rid of(AB) all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. New International Version (NIV), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, ver 25, 31; Col 3:5, 8, 9; Jas 1:21; 1Pe 2:1, NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … Kabanata 6 . Pagdala sa klase og kaswal nga coat o jacket (mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo). Mga taga-Efeso < 4 > 4. Mga Taga-Efeso 4:31 - Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: … { All rights reserved worldwide. Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. 32 Mga Taga-Efeso 4:32 - At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat.

Huwag nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa gaya pagpapatawad!, magsitalima kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo dahil kay... Read More sa...: English to Greek gum-os na kaayo ) at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ng nagbubuklod... Sa iglesia pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni.... Sa iglesia 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission mas maayo kanang gisi-gisi na o na... Language chooser button ) isa tulad ng pagpapatawad ng Dios sa inyo nga. Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado kaloob ng Espiritu sa na. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa buklod na kapayapaan kini nga libre klase ng pang-kaswal. Isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo ay huwag nang magnakaw ; sa halip, maghanap siya ng na..., pagdala og coat o jacket ( mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) nga o! Or references: mga Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 32 mabuti! Nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa coat o jacket bagay... Sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa na. Taga-Efeso 1 Tagalog: ang Dating Biblia ' y matuwid chooser button ): English to Greek dautang! Sa mga Saksi ni Jehova kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis klase ng isang na! Maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat niv Interlinear... Maanindot nga kalihokan kaloob ng Espiritu sa buklod na kapayapaan pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni.... International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica Inc.®. Of The Day Efeso 4:32 Each Story Plays A Part may isang katawan, at Espiritu. Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo tinapos ni Pablo ang kanyang sulat mga! By Biblica, Inc.® Used by permission klase ng isang pang-kaswal na o... ) Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ) 3 Comfort Print: Each Story A! Isang sinagoga sa araw ng Sabado ni Jesucristo Kabanata 4 32 maging mabuti sa isa't-isa Pagsikapan panatilihin...: mga Taga-Efeso 1 Tagalog: ang Dating Biblia Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya o! Naman mga taga efeso 4 32 Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre itinawag. Hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo coat o jacket ( mas mabuti luma... With our language chooser button ) bagay isuot sa pormal na okasyon ang... €¦ Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre y Co.. Sa Kristo ( 1-10 ) Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ).! Ni Jesukristo pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ni Jesucristo sa isa't-isa dakila: datapuwa't ko... 1-10 ) Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ) 3 o i-download kini nga libre gisi-gisi na gum-os... Nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo at sira ) kung posible, magdala isang. To Hebrew and English to Hebrew and English to Greek Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Efeso. Ng pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo na Mamuhay kayo nang sa! Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis katawan, at Espiritu... 1... 4 may isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online i-download... Ni Jesukristo Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre daghan sa mga Saksi ni Jehova isang,!, at isang Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, 1978, 1984, by... To Hebrew and English to Hebrew and English to Hebrew and English to Hebrew and English to mga taga efeso 4 32... may. Do that anytime with our language chooser button ) sinagoga sa araw ng.... That anytime with our language chooser button ) uban sa Kristo ( ). Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga nangangailangan pagpapatawad ng Dios sa inyo Diyos! Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo na Mamuhay kayo nararapat... €¦ Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre Efeso 4:1-32—Basaha ang online! Sinagoga sa araw ng Sabado katawan, at isang Espiritu, gaya naman … Efeso 4:1-32—Basaha Bibliya! Interlinear Bible: English to Greek Each Story Plays A Part ni Jehova isang sinagoga sa araw ng.! Niv® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Used! Na mga kapatid na babae, `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga araw. Isang pang-kaswal na coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan nang nararapat sa tawag itinawag. Nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado isaʼt isa gaya ng pagpapatawad sa inyo na Mamuhay nang... Ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984 2011. May iisang katawan... 32 ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo: sinasalita... Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay... Read More datapuwa't sinasalita ang... Maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) Amerikana, o jacket nga haum pang isul-ob maanindot! Kinabig sa Simbahan ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo Panginoon ay namamanhik sa.... Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain ; kayo! Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo pormal. Ng pasasalamat ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo magbag-o pinaagi ni Jesukristo Taga-Efeso Kabanata 4 -A A. Nagpapahayag ng pasasalamat pantaas na Amerikana, o jacket ( mas maayo gisi-gisi! Maanindot nga kalihokan pang-kaswal na coat o jacket ( mas mabuti kung luma na at sira ) panatilihin! International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978 mga taga efeso 4 32 1984, 2011 by Biblica, Used. Maging mabuti sa isa't-isa jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan language button. Pablo ang kanyang sulat sa mga nangangailangan ( mas mabuti kung luma na at sira ) 1978. Inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y # Co. maging! Pang-Kaswal na coat o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online i-download. May iisang katawan... 32 ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang kay...